UITTREKSEL UIT TT-REGLEMENT voor de ONDERLINGE TT 2017 te WIERDEN.

 

Beste vogelvrienden,

Hierbij ontvangt u het TT-reglement voor onze  Onderlinge Tentoonstelling.

De keurmeesters:

Dhr. G. Haank Eerbeek Kleur/postuur
Dhr. R Oudenampsen Lochem bijzitter kanaries
Dhr. P.J. Berends Loenen Veluwe Kleur postuur
Dhr. H.Altena Genemuiden Kleurkanaries
Dhr. H. Kamp Almelo Kleur postuur
Dhr. K. Zeeman Heino Tropische/overige vogels
Dhr. B van Rijkdom bijzitter tropen
Dhr. A. Wevers Haaksbergen Tropische/overige vogels
Dhr. B. Lowik Vriezenveen kromsnavels
Dhr. E. Bosch Almelo bijzitter kromsnavels

 

Leest u dit TT-reglement goed door en vergeet niet het inschrijfformulier op tijd in te leveren.

We zullen maar zeggen: “TOT OP DE TENTOONSTELLING!     

==================================================================================

TT = Tentoonstelling               O.K. = Open Klasse     E.K. = Eigen kweek                 Hfdgr. = Hoofdgroep

 

Inschrijven volgens het tentoonstellingskatern  [ losse bijlage onze vogels ]

Art. 1   De TT wordt gehouden van 9 t/m 11 nov. 2017 bij Garage Egberink. Raadpleeg voor inschrijving het informatieblad over tentoonstellingen 2015-2019 of NBvV site.

Art. 2   Zieke vogels of vogels met grove fouten worden geweigerd of onmiddellijk van de TT verwijderd.

Vogels met een knijpring worden niet gekeurd.

Art. 3   Vogels en kooien zijn gedurende de TT-dagen verzekerd tegen brand en diefstal,

indien de verzekerde waarde van kooi plus vogel op het inschrijfformulier vermeld is.

Art. 4   Als E.K.vogels worden beschouwd die vogels, welke zijn voorzien van een door de bond erkende

vaste voetring, welke niet van het pootje kan worden geschoven zonder dit te beschadigen en waarvan

het kweeknr. op naam van de inzender staat. Er vindt controle van E.K. plaats door het bestuur.

Art. 5   Volgens informatieblad tentoonstellingen 2015-2019 NBvV.of via site NBvV

C-vogels zijn alle overige vogels, zowel met als zonder ring.

Art.6    TT-vogels die te koop worden aangeboden mogen tijdens de TT-dagen niet uit de kooien en

niet voor het tijdstip van afhalen uit de zaal worden gehaald.

Art.7    Ingezonden moet worden in door de bond voorgeschreven schone TT-kooien,

            voorzien van volle zaadbakken, geen waterflesjes deze worden door de vereniging verzorgd.

            Bodembedekking: Voor nectarvogels en vruchten- en insecteneters kattenbakkorrels.

            Voor alle kromsnavels voldoende zaad of schelpenzand. Alle overige vogels schelpenzand.

            Vuile kooien, kooien van afwijkende kleur en kooien met afwijkende bodembedekking

            kunnen door het bestuur worden geweigerd.

Art.8    Vrije verkoopklasse: Er wordt dit jaar een verkoopklasse gehouden. Zie hiervoor het bijgaande

Reglement Verkoopklasse.

Voor verkoop van TT-vogels kan men bij de entree verkoopkaartjes kopen a €.0,50- p/st.

Art.9    Het bondskruis wordt toegekend aan de mooiste kanarie.

Art.10  Hoofdprijzen:  Algem. Kamp. Stam EK, Algem Kamp Stel EK, Algem. Kamp. EK kanaries, tropen en parkieten

Kamp EK overigen, Algem. Kamp. O.K. volgens bondsregl. en

Algem. Kamp. Jeugd (wisselbeker).

Alleen kanaries van het laatste broedjaar en overige vogels, volgens bondsregl., komen hiervoor in aanmerking.

Klassementskamp.:(wisselbeker) Dit is het lid dat met 5 A-vogels het hoogste puntenaantal behaalt.

 

Hoofdgroepprijzen: Per hfdgr. kan een kamp. stam, een kamp. stel en een kamp. enkeling worden aan-

gewezen. Indien een hfdgr. kamp. tevens algem. kamp. wordt, wordt de hfdgr. prijs niet uitgekeerd.

Bij een gelijk aantal punten van de hoogstgewaardeerde vogels vindt waar mogelijk herkeuring plaats door

De keurmeester. Zie bijlage nieuwe groep en in clubblad oktober.

 

Derbyprijzen: Derbyvogels zijn E.K. A vogels, welke door u bij inbrenging d.m.v. het kooinummer worden

opgegeven als derbyvogel. U mag slechts een derbyvogel opgeven als u minimaal 3 EK. A vogels inzendt.

Deze opgegeven derbyvogel moet van al uw vogels het hoogste aantal punten behalen voor de derbyprijs.

Het inschrijfgeld voor een derbyvogel is €.2,50. Het binnengekomen derbygeld wordt gelijkelijk verdeeld

onder de derbywinnaars tot een maximum van €.12,50 per winnaar.

Oorkondeprijzen: Voor EK A vogels en mutaties hiervan, die nog niet eerder op onze TT zijn tentoongesteld,

kan men een oorkonde winnen. Als naamgeving/kleurbenaming geldt die, waar deze door de keurmeester voor

is gekeurd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men dit zelf op het inschrijfformulier aangeven.

Een lijst van vogels/mutaties, die reeds op onze TT zijn tentoongesteld zal regelmatig in het clubblad worden

gepubliceerd.

Jeugdprijzen: De jeugdinzenders tot en met 16 jaar spelen in 4 klassen t.w. Kanaries, Kromsnavels, Overige vogels en OK vogels volgens bondsreglement

Art.11  prijsverdeling is als volgt: per gecombineerde groep is er 1 kampioen, zilver en brons.

Zilver winnen die vogels, die een punt lager zijn gewaardeerd dan de hoofdgroepkampioen. Brons bij twee punten lager.

Voor prijswaardering geldt: C-vogels gaan 2 punten terug en E.K.-vogels gaan voor O.K.-vogels.

Art.12  Om voor een kampioensprijs in aanmerking te komen moet een enkele vogel minimaal 91 punten, een stel

minimaal 183 punten en een stam minimaal 364 punten behalen. Voor de overige prijzen geldt hiervoor

89 punten, 181 punten en 356 punten. Dit wil niet zeggen dat elke vogel met 89, elk stel met 181 punten of

elke stam met 356 punten een prijs behaalt.

Art.13  Kampioenen, wordt in geld uitgekeerd of in eremetaal mits dit op het inschrijfformulier is aangegeven.

Voor een stam ontvangt u € 5,- een stel € 4,– en een enkeling €.3,50. Dit is eenmalig ,voor meerdere gecombineerde kampioenen ontvangt u geen geld of bekers. Het maximaal te ontvangen geldbedrag is € 12,50

Daarnaast ontvangt men een oorkonde met daarop vermeld het aantal gewonnen prijzen.

Er komt voor leden die voor het eerst meedoen een aanmoedigingsprijs.

Art.14  Iedere inzender wordt geacht met de inhoud en de bepalingen van het gehele TT-reglement

bekend te zijn en zich eraan te onderwerpen.

Art.15  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur

Art.16  Alle vogels worden onder kunstlicht gekeurd.

 

Goedgekeurd d.d. juni 2017

ALGEMENE MEDEDELINGEN.

 

Inschrijfformulieren: Deze moeten uiterlijk op dinsdag 18 okt. binnen zijn bij F. Sanders Wilgenlaan 18

Hierna worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd. Bij moeilijkheden met het invullen van het inschrijfformulier kan

men terecht bij de desbetreffende contactpersonen.(zie clubblad) of formulier invullen via site en dan uitprinten.

Let op catalogus verplicht € 2,50

Kooien: Nieuwe leden kunnen het 1e jaar kooien huren voor €.0,25 per stuk. Jeugdleden betalen ook €.0,25 per stuk.

Overige leden €.1,25 per stuk voor de eerste 10 kooien en voor de 11e en meer kooien €.0,25 per stuk. Leden die meer

als 20 vogels inzenden en zelf niet voldoende kooien hebben kunnen deze 21e en meer kooien huren voor €.0,25 per stuk.

Hiervoor moet men contact opnemen met één van de bestuursleden.

Voor elke gehuurde kooi moet een borgsom van €.1,- betaald worden. Bij schoon inleveren krijgt u dit geld terug.

T.T.: De officiële opening v/d TT. is voor inzenders en genodigden op donderdag 9 november om 19.30 uur exact.

De TT. is verder geopend op donderdag 9  november van 20.00-21.30 uur, vrijdag 10  november van 10.00-21.30 uur

en zaterdag 11 november van 10.00-16.30 uur. De toegang tot de TT is gratis.

Inbrengen T.T.- en verkoopvogels is op dinsdag 7 nov. van 18.00 – 20.00  uur bij Garage Egberink.

Vogels inzenden in schone kooien, voorzien van voldoende bodembedekking, volle zaadbakjes en geen drinkflesjes.

Afhalen T.T.- en niet verkochte verkoopvogels is op zaterdag 11 nov. van 16.30-17.00 uur tegen overlegging van

het afhaalformulier.