UITTREKSEL UIT TT-REGLEMENT voor de ONDERLINGE TT 2023 te WIERDEN.

Beste vogelvrienden,

 

Hierbij ontvangt u het TT-reglement voor onze  Onderlinge Tentoonstelling.

De keurmeesters:

Dhr. A. Zomer                                   Kleur/postuur
Dhr. H vd Kolk                                  Kleurkanaries
Dhr. R. Oudenampsen                     Kleurkanaries
Dhr. G. Brinkman                             Tropische/overige vogels
Dhr. B. Lowik                                     kromsnavels

Leest u dit TT-reglement goed door en vergeet niet het inschrijfformulier op tijd in te leveren.

We zullen maar zeggen: “TOT OP DE TENTOONSTELLING!          

==================================================================================

TT = Tentoonstelling                      O.K. = Open Klasse         E.K. = Eigen kweek                         Hfdgr. = Hoofdgroep

Inschrijven volgens het tentoonstellingskatern 

Art. 1     De TT wordt gehouden van 9 t/m 11 november in de Clubhuis van Blauw Zwart 2e Lageveldsweg 6f 7641 PC Wierden. Raadpleeg voor inschrijving het informatieblad over                                               tentoonstellingen 2020-2024 of NBvV site.

Art. 2     Zieke vogels of vogels met grove fouten worden geweigerd of onmiddellijk van de TT verwijderd.

Vogels met een knijpring worden niet gekeurd.

Art. 3     Vogels en kooien zijn gedurende de TT-dagen verzekerd tegen brand en diefstal,

indien de verzekerde waarde van kooi plus vogel op het inschrijfformulier vermeld is.

Art. 4     Als E.K.vogels worden beschouwd die vogels, welke zijn voorzien van een door de bond erkende

vaste voetring, welke niet van het pootje kan worden geschoven zonder dit te beschadigen en waarvan

het kweeknr. op naam van de inzender staat. Er vindt controle van E.K. plaats door het bestuur.

Art. 5     Inschrijven kan volgens informatieblad tentoonstellingen 2020-2024 NBvV of via site NBvV

C-vogels zijn alle overige vogels.

Art.6      TT-vogels die te koop worden aangeboden mogen tijdens de TT-dagen niet uit de kooien en

niet voor het tijdstip van afhalen uit de zaal worden gehaald.

Art.7      Ingezonden moet worden in door de bond voorgeschreven schone TT-kooien,

voorzien van volle zaadbakken, geen waterflesjes deze worden door de vereniging verzorgd.

Bodembedekking: Voor nectarvogels en vruchten- en insecteneters kattenbakkorrels.

Voor alle kromsnavels voldoende zaad of schelpenzand. Alle overige vogels schelpenzand.

Vuile kooien, kooien van afwijkende kleur en kooien met afwijkende bodembedekking

kunnen door het bestuur worden geweigerd.

Art.8      Vrije verkoopklasse: Er wordt dit jaar geen verkoopklasse gehouden.

Art.9      Het bondskruis wordt toegekend aan de mooiste parkiet vogel.

Art.10   Hoofdprijzen:  Algemeen kampioen stam EK, Algemeen kampioen Stel EK, Algemeen kampioen EK kanaries, tropen en parkieten, Kampioen EK overige, Algemeen kampioen O.K.                           volgens bondsreglement en

Algemeen kampioen Jeugd (wisselbeker).

Volgens bondsreglement, komen hiervoor in aanmerking. Klassementskampioen:(wisselbeker) Dit is het lid dat met 5 A-vogels het hoogste puntenaantal behaalt.

Hoofdgroepprijzen: Per hfdgr. kan een kampioen stam, een kampioen stel en een kampioen enkeling  worden aangewezen. Indien een hfdgr. kampioen tevens algemeen kampioen wordt, wordt de hfdgr. prijs   niet uitgekeerd. Bij een gelijk aantal punten van de hoogst gewaardeerde vogels vindt waar mogelijk   herkeuring plaats door de keurmeester.

Derbyprijzen: Derbyvogels zijn E.K. A vogels, welke door u bij inbreng d.m.v. het kooinummer worden   opgegeven als derbyvogel. U mag slechts een derbyvogel opgeven als u minimaal 3 EK. A vogels inzendt.  Deze opgegeven derbyvogel moet van al uw vogels het hoogste aantal punten behalen voor de derbyprijs.
Het inschrijfgeld voor een derbyvogel is €.2,50. Het binnengekomen derbygeld wordt gelijkelijk verdeeld onder de derbywinnaars tot een maximum van €.12,50 per winnaar.

Oorkondeprijzen: Voor EK A vogels en mutaties hiervan, die nog niet eerder op onze TT zijn tentoongesteld, kan men een oorkonde winnen. Als naamgeving/kleurbenaming geldt die, waar deze door de keurmeester voor is gekeurd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet men dit zelf op het inschrijfformulier aangeven.

Een lijst van vogels/mutaties, die reeds op onze TT zijn tentoongesteld zal regelmatig in het clubblad worden gepubliceerd.

Jeugdprijzen: De jeugdinzenders tot en met 16 jaar spelen in 4 klassen t.w. Kanaries, Kromsnavels, Overige vogels en OK vogels volgens bondsreglement.

Art.11  Prijsverdeling is als volgt: per gecombineerde groep is er goud, zilver en brons. Er is maar één algemeen kampioen over alle hoofdgroepen per groepssoort. Zilver winnen die vogels, die een punt lager zijn gewaardeerd dan de hoofdgroep kampioen. Brons bij twee punten lager. Voor prijswaardering geldt: C-vogels gaan 2 punten terug en E.K.-vogels gaan voor O.K.-vogels.

Art.12  Om voor een kampioensprijs in aanmerking te komen moet een enkele vogel minimaal 91 punten, een stel minimaal 180 punten en een stam minimaal 364 punten behalen. Voor de overige prijzen geldt hiervoor 89 punten, 178 punten en 356 punten. Dit wil niet zeggen dat elke vogel met 89, elk stel met 178 punten of elke stam met 356 punten een prijs behaalt.

Art.13  Kampioen: wordt in geld uitgekeerd of in eremetaal mits dit op het inschrijfformulier is aangegeven.  Voor een stam ontvangt u € 5,- een stel € 4,– en een enkeling €.3,50. Dit is eenmalig ,voor meerdere gecombineerde kampioenen ontvangt u geen geld of bekers. Het maximaal te ontvangen geldbedrag is € 12,50.  Daarnaast ontvangt men een oorkonde met daarop vermeld het aantal gewonnen prijzen. Er komt voor leden die voor het eerst meedoen een aanmoedigingsprijs.

Art.14  Iedere inzender wordt geacht met de inhoud en de bepalingen van het gehele TT-reglement bekend te zijn en zich eraan te onderwerpen.

Art.15  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Art.16  Alle vogels worden onder kunstlicht gekeurd.

Art.17  Indien u akkoord gaat met de inschrijving en een inschrijfformulier inlevert gaat u automatisch akkoord met het vermelden van uw naam en eventuele publicatie, foto in de catalogus en in de kranten. Mocht u hier bezwaar tegen schrijf het dan duidelijk op het inschrijfformulier.

Goedgekeurd dd. …………

ALGEMENE MEDEDELINGEN.

 

Inschrijfformulieren: Deze moeten uiterlijk op zaterdag 21 oktober binnen zijn bij J. Beverdam Meidoornlaan 14 Wierden johanbeverdam@hotmail.com  of bij Jan Jansen Voormors 74 Enter janjansenjh@gmail.com  Hierna worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd. Bij moeilijkheden met het invullen van het inschrijfformulier kan men terecht bij de desbetreffende contactpersonen.(zie clubblad) of formulier invullen via site en dan uitprinten. Let op catalogus verplicht € 5,-

T.T.: De officiële opening v/d TT. is voor inzenders en genodigden op donderdag 9 november om 19.30 uur

De TT. is verder geopend op donderdag 9 november van 20.00-21.30 uur, vrijdag 10 november van 13.00-21.30 uur en zaterdag 11 november van 12.00-16.00 uur. De toegang tot de TT is gratis.

Inbrengen T.T. vogels  is op dinsdag 7 nov. van 18.00 – 20.00  uur bij kantine Blauw Zwart 2Lageveldsweg 6f 7641 PC Wierden. Vogels inzenden in schone kooien, voorzien van voldoende bodembedekking, volle zaadbakjes en geen drinkflesjes.

Afhalen T.T.-vogels; is op zaterdag 11 nov. vanaf 16.00 uur tegen overlegging van het afhaalformulier.

Uiteraard houden wij ons als vereniging aan de geldende overheidsregels en geldende lokale regelgeving.