Het houden van toezicht

op een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs

Cursusinformatie 2018/19

 1. Inleiding

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft haar beleid geformuleerd ten aanzien van het dierenwelzijn van vogels als gezelschapsdier.

Dit is vastgelegd in het “Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van volière- of kooivogels”.

De belangrijkste pijlers waarop dit beleid is gericht zijn:

 • het houden van vogels;
 • het fokken met vogels;
 • het tijdelijk tentoonstellen van vogels;
 • het aankopen en verkopen van vogels.

 

Aanvullend op dit reglement is een uitvoeringsbesluit van kracht.

In dit uitvoeringsbesluit worden de bepalingen uit het reglement nader toegelicht.

 

De controle op het naleven van de bepalingen in het reglement door individuele leden of afdelingen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is de taakstelling van inspecteurs, welke door de bond zijn aangewezen en als zodanig benoemd.

 

De controle op het naleven van de bepalingen in het reglement is in geval van een tijdelijke tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs de verantwoordelijkheid van de organisator van dit evenement.

De uitvoering van die controle wordt opgedragen aan toezichthouders, welke door de bond zijn aangewezen en gecertificeerd.

 

Om in aanmerking te komen voor deze certificering dient een opleidingstraject te worden doorlopen.

Dit opleidingstraject is er op gericht de toezichthouder te scholen in het herkennen van zaken die zich tijdens een bovengenoemd evenement kunnen voordoen en in strijd zijn met de regelgeving van de NBvV en of een aantasting zijn op de gezondheid en het welzijn van de daar aanwezige kooi- en volièrevogels.

Daarnaast wordt de toezichthouder geschoold in de relevante Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen.

 

 1. De opbouw van het opleidingstraject

Om te bereiken dat toezichthouders over voldoende kennis en vaardigheden inzake hun functioneren kunnen beschikken wordt een opleidingstraject aangeboden.

Het opleidingstraject omvat twee programma’s:

 1. Een theorie toets
 2. Een praktijk toets

 

2.1 De theoretische opleiding

De theoretische opleiding vindt plaats op basis van zelfstudie.

Het benodigde digitale lesmateriaal is samengesteld op basis van vastgestelde eindtermen voor de afsluitende theorietoets. Het lesmateriaal wordt digitaal door de NBvV beschikbaar gesteld.

 

2.2 De praktijkopleiding

De praktijkopleiding bestaat uit het, onder begeleiding, uitvoeren van tenminste twee audits. Eén audit moet worden uitgevoerd bij een vogelmarkt en één audit moet worden uitgevoerd bij een vogelbeurs, tijdens een tentoonstelling.

Deze tijdens de opleidingsperiode uitgevoerde audits mogen  niet uitgevoerd worden bij een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs bij de welke door de vereniging waar de cursist zelf lid is wordt georganiseerd.

 

 1. De aanwijzing en certificering

Als de theorietoets met goed gevolg is afgelegd en tenminste twee auditrapporten zijn ingeleverd wordt de cursist, door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, aangesteld als “Gecertificeerd Toezichthouder”.

Dit wordt vastgelegd in een certificaat, daarnaast wordt van bondswege een legitimatiebewijs verstrekt.

 

3.1 Geldigheidsduur aanwijzing

De geldigheidsduur van het certificaat en het legitimatiebewijs is vijf (5) jaar.

Het certificaat en legitimatiebewijs wordt ingetrokken als de toezichthouder in die periode niet meer actief is of geen lid meer is van de vereniging die hem heeft voorgedragen.

 

Het certificaat en het legitimatiebewijs worden verlengd na het afleggen van een nascholingstoets. De eindtermen voor deze nascholingstoets worden nader vastgesteld.

 

 1. Scholingsdagen

De opleiding tot “Gecertificeerd Toezichthouder” start in mei 2018.

Deze start zal plaats vinden op een landelijke of regionale bijeenkomst, waar het opleidingstraject zal worden toegelicht.

De theoretische opleiding zal digitaal en op basis van zelfstudie moeten plaats vinden.

Dit opleidingstraject wordt afgesloten met een theoretische toets, welke in het najaar 2018 tijdens een landelijke of regionale bijeenkomst wordt gehouden.

 

Als vanuit de deelnemers blijkt dat er behoefte bestaat aan een tussentijdse mondelinge vragenronde en/of proefexamen, dan kan dit in deze periode worden ingelast.

 

Indien de eerste toets niet met voldoende resultaat wordt afgelegd, kan drie maanden later aan een herhalingstoets worden deelgenomen.

 1. Opleidingskosten

De bond neemt de volgende kosten voor haar rekening:

 • het samenstellen van- en aan de cursist te mailen digitaal lesmateriaal;
 • de kosten voor zaalhuur en het gebruik daarbij van audiovisuele hulpmiddelen;
 • de kosten die door docenten voor deze opleiding worden gemaakt;
 • de kosten verbonden aan het uitgeven van een certificaat en legitimatiebewijs.

 

De reis- en verblijfkosten die door de cursist worden gemaakt voor het bezoeken van scholingsdagen en de kosten welke gemaakt worden voor het downloaden en printen van het lesmateriaal en die welke zijn verbonden aan het uitvoeren van de verplichte audits, zijn voor rekening van de cursist.

 1. Aanmelding

Deelnemers aan dit opleidingstraject tot “Gecertificeerd Toezichthouder” kunnen uitsluitend worden aangemeld door een afdeling, van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, die regelmatig een tijdelijke tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs organiseert.

Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd.Bij de aanmelding moet een verklaring van de deelnemer worden overlegd dat hij/zij bereid is aan dit opleidingstraject deel te nemen.

 

Opgave, door het bestuur van de afdeling, van het aantal deelnemers, hun NAW .- gegevens en hun ondertekende bereidverklaring kunnen voor 1 maart 2018 gezonden worden aan het Bondsbureau van de NBvV.

 1. Competentie- en functieprofiel

 

7.1 Competentieprofiel

Op basis van onderstaande criteria kan men deelnemen aan het opleidingstraject voor het houden van toezicht op tentoonstellingen,vogelmarkten en vogelbeurzen:

 • zijn voorgedragen door een afdeling van de NBvV en instemmen met deze voordracht;
 • aantoonbaar tien (10) jaar praktijkervaring hebben met het houden en fokken van kooi- en volièrevogels;
 • beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden;
 • ervaring hebben met de organisatie van een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs;
 • vaardig zijn om te onderkennen of de huisvesting, het welzijn en de gezondheid van de koop aangeboden vogels al dan niet in het geding is.

 

7.2 Functieprofiel

Een “Gecertificeerd Toezichthouder” is na zijn aanstelling door de NBvV bevoegd toezicht te houden op:

 • de wijze waarop de organisator een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs inricht en hoe door de organisator de toepassing van relevante wet- en regelgeving is geïmplementeerd in zijn evenement;
 • de huisvesting, de gezondheid, het welzijn en de aanwezigheid van uiterlijke gebreken bij het inbrengen van tentoon te stellen of van te koop aangeboden vogels;
 • de wijze van huisvesting en verzorging van de te koop aangeboden vogels op een standplaats in de vogelmarkt of vogelbeurs;
 • de naleving van het tentoonstelling- en of marktreglement tijdens de aanwezigheid van het publiek;
 • het gedrag van het publiek; (moet hier niet achter m.b.t. tot wat? B.v. vogels, huisvesting, etc. Hij gaat niet over waarden en normen vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
 • het uitvoeren van interne en externe audits op de van toepassing zijnde regelgeving.

 

Toezichthouders moeten tijdens het uitoefen van hun functie als zodanig herkenbaar zijn en zich op aanvraag kunnen legitimeren.

Zij zijn bevoegd zowel verkopers als publiek bij overtredingen of wangedrag te manen de verkoopruimte te verlaten. (evt. na overleg met de organiserende instantie?????)

7.3 Eindverantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving ligt bij de organisator van een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs.

 1. Eindtermen

 

8.1 Eindtermen theorietoets

Taakstelling toezichthouder:

 • De cursist heeft inzichtelijk wat zijn taakstelling als toezichthouder is tijdens het houden van toezicht op een vogelmarkt of vogelbeurs;
 • De cursist heeft inzicht in zijn bevoegdheden als toezichtouder tijdens het uitoefenen van toezicht op de vogels die worden ingebracht voor de vogelmarkt of vogelbeurs;
 • De cursist heeft inzicht in zijn bevoegdheden als toezichthouder gedurende de periode dat de vogelmarkt of vogelbeurs voor het publiek toegankelijk is.

Het uitvoeren van interne en externe audits op de regelgeving van de NBvV.

 • De cursist is bekend met het doel en de daaruit voortvloeiende verbetertrajecten van een audit.
 • De cursist is vertrouwd gemaakt met het uitvoeren van zowel interne als externe audits op vogelmarkten en vogelbeurzen.
 • De cursist kan tekortkomingen die hij vaststelt tijdens een audit om te zetten in een advies gericht op een verbeter traject.

Regelgeving NBvV ten aanzien van het houden van een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs.

 • De cursist heeft inzicht in de regelgeving die door de NBvV is vastgesteld voor het houden van een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs.
 • De cursist heeft inzicht in zijn taakstelling als toezichthouder in relatie tot de bepalingen uit dit reglement.

 

Nationale- en Europese wet- en regelgeving

 • De cursist heeft inzicht in de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving met betrekking tot het tentoonstellen en of verkopen van vogels.

 

De gezondheid en het welzijn van kooi- of volièrevogels.

 • De cursist kan beoordelen of een vogel een uitwendige verwonding of beschadiging heeft.
 • De cursist kan beoordelen of een vogel zichtbaar uit conditie is.
 • De cursist kan beoordelen of een vogel zichtbaar lijdt aan stressfactoren.

 

8.2 Eindtermen praktijktoets

 • De cursist kan in de praktijk een aantal audits uitvoeren en rapporteren.
 • De cursist kan naar aanleiding van het opgestelde auditformulier verbeter trajecten vaststellen, adviseren en rapporteren.

 

 1. Toetsmethode

 

9.1 De Theorietoets

Het theoretisch gedeelte van de opleiding wordt afgesloten met een theorietoets.

Deze toets duurt maximaal 1 uur.

De toets bestaat uit meerkeuze vragen, waarbij elke vraag drie antwoordmogelijkheden heeft. Het aantal theorievragen en de verdeling daarvan over de eindtermen is aangegeven in de toetsmatrijs.

De theorievragen worden willekeurig gekozen uit het bestand van de opleidingscommissie.

 

9.2 De Toetsmatrijs voor de theorieopleiding

 

Eindterm theorietoets onderdeel aantal vragen
De taakstelling van de toezichthouder 1 5
Het uitvoeren van audits en de

daaruit voortvloeiende rapportage

2 3
Regelgeving NBvV t.a.v. tentoonstellingen, vogelmarkten

en vogelbeurzen

3 10
Nationale en Europese wet- en regelgeving

in relatie tot het tentoonstellen en verkopen van vogels

4 5
De gezondheid en het welzijn van

kooi- of volièrevogels

5 5
  totaal 28

 

 

9.3 De praktijktoets

De praktijktoets bestaat uit het schrijven van een auditrapport van zowel een

vogelmarkt als een vogelbeurs.

Daarnaast moet op basis van het auditrapport een verbeteringstraject worden geschreven voor de items die als onvoldoende uit de audit naar voren komen.

Om de praktijktoets met goed gevolg af te sluiten dienen tenminste twee audit rapporten bij de opleidingscommissie ingeleverd te zijn.

 

 1. De beoordelingscommissie

Het samenstellen van het digitale lesmateriaal, de organisatie van de opleiding en het beoordelen van de gemaakte toetsen berust bij een opleiding- en beoordelingcommissie welke wordt gevormd door de leden van de Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving van de NBvV.

Deze commissie is te bereiken via het bondsbureau van de NBvV.

 

10.1 Contactgegevens

Commissie Dierenwelzijn en Wetgeving NBvV

Postbus 74

4600 AB Bergen op Zoom

tel. 0164 235007

email: info@nbvv.nl

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier ten behoeve van deelname aan de opleiding toezichthouder voor de hobbymatig georganiseerde tijdelijke tentoonstellingen, vogelmarkten en vogelbeurzen.

 

Naam afdeling:

Adres secretaris:

Afdelingscode:

Het bestuur van de afdeling meldt hierbij onderstaande leden aan voor de opleiding tot Gecertificeerd Toezichthouder:

 

Naam:

Adres:

Postcode                                            Woonplaats

Tel.:                                                    mobiel:

email:

 

Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de cursusinformatie en is bereid deel te nemen aan het volledige opleidingsprogramma.

 

Handtekening:                                    datum:

 

——————————————————————————————————————–